تهیه کننده: سیدجمال عود سیمین

تصویربردار: محمود پری

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 24