تهیه کننده: مجتبی حیدری

پژوهش: مجتبی حیدری

تدوین: محمدصادق بکتاشیان

تصویربردار: مجتبی حیدری

صدا بردار: مجتبی حیدری

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 30