تهیه کننده: مهدی  قربان‌پور

پژوهش: مهدی  قربان‌پور

تدوین: مریم شاپوریان

تصویربردار: مهدی آزادی، روزبه رایگا

صدا بردار: مهدی کریمی

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 46