تهیه کننده: مهدی همایونفر

پژوهش: احمد ابراهیمی، یداله ایزدی

تدوین: مهدی رشوند

تصویربردار: علیرضا اسلامی، امیرحسین عزیزی، محمود پاسراد

صدا بردار: محبوبه معتمدی

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 50