تهیه کننده: امید نجوان

پژوهش: امید نجوان

تدوین: امید نجوان

تصویربردار: بابک بذرافشان

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 79