نشانی دبیرخانه جشنواره
تهران، خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 15، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، طبقه اول
تلفن دبیرخانه: 88528314 /  روابط عمومی: 88511289
سامانه پیام کوتاه روابط عمومی: 20001062
ایمیل  info@irandocfest.ir